Organigrama

Afirma't es constitueix el  5 de novembre de 2014. Des de la seva constitució ha comptat amb una Junta, organ que regeix, administra i representa l'associació. Actualment la Junta està dividida en les següents arees, responent a les necessitars pròpies de l'activitat de l'entitat:

. Àrea de Presidència

presidencia@afirma-t.org

. Àrea de Tresoreria

tresoreria@afirma-t.org

. Àrea de Dona

gaviotas@afirma-t.org

. Àrea de Salut

salut@afirma-t.org

. Àrea d'Activitat Lúdiques

ludo@afirma-t.org

. Àrea de voluntariat

etica@afirma-t.org

. Àrea de comunicació

comunicacio@afirma-t.org

Periòdicament la Junta convoca l'Assemblea General a la qual poden participar amb ple dret de vot tots els socis i les sòcies de l'entitat.